0905 688 747

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Loại công trình

Khách sạn Northern

Kiểu công trình

Diện tích

Năm xây dựng

Thời gian

06/07/2005

Địa chỉ

119 đường 3/2 Hải Châu, Đà Nẵng

Thi công khách sạn Nortern

Các dự án khác